Stockholm

Hem | Kontakt | Stjärnextra | Kavallerikasern | Damsadelgruppen | Ungdomsavdelningen

Stockholmsförbundet finns även på facebook och på instagram.

 

Aktiviteter

22 februari – Årsmöte ungdomsavdelningen
12 mars – Djurens känslor – och vår känsla för djur en föreläsning med Per Jensen i samarbete med Studiefrämjandet
Info och anmälan på Studiefrämjandets sida
14 mars – Årsmöte Stockholms läns förbund

Våra medlemmar får även gå på aktiviteter som anordnas av organisationer som Stockholmsförbundet är medlemmar i, tex FOS Stockholms Län och Stockholms Länsförbund för Krisberedskap (SLFK). Kolla gärna deras hemsidor för att se vad dom gör.


Nästa styrelsemöte

23 februari.

Är det något du vill att styrelsen ska ta upp på vårt nästa möte, har du förslag på en aktivitet du vill ordna eller någon annan fråga? Maila någon av oss i styrelsen eller använd vår gemensamma mail:

Verksamhetsplan för 2016


Deadline för nästa Stjärnextra

Mailadress för bidrag till innehållet – använd styrelsens mail tillsvidare.


Årsmöte 2019

Kallelse Årsmöte 2019
Svenska Blå Stjärnan, Stockholms läns förbund

Tid: den 14 mars 2019 kl. 18.30
Plats: Kavallerikasern, Lidingövägen 24

Anmälan: https://goo.gl/forms/ztxyxWTb8IPdhZv63

Årsmötet är ett bra tillfälle att träffa såväl styrelsen som andra medlemmar inom Blå Stjärnan. Aktiva medlemmar är det som gör en förening stark. Kom och ta del av vad som är på gång under 2019. Har du själv någon idé om vad du vill ska hända så ta tillfället och skriv en motion som vi kan ta ställning till på årsstämman. Se här nedan hur du skriver en motion.

AGENDA
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande för årsmöte
§ 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet
§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
§ 5 Fastställande om mötet blivit stadgeenligt utlyst
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Styrelsens årsberättelse, inklusive resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste året
§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om årets resultat
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018-01-01 till 2018-12-31
§ 11 Fastställande av förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
§ 12 Behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
§ 13 Behandling av propositioner
§ 14 Behandling av motioner
§ 15 Fastställande av antalet styrelseledamöter utöver ordförande varav en ledamot bör vara under 25 år
§ 16 Val av ordförande för en tid av två (2) år
§ 17 Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två (2) år
§ 18 Eventuella fyllnadsval
§ 19 Val av två (2) revisorer för en tid av ett (1) år. Eventuellt val av revisorssuppleant.
§ 20 Val av tre (3) ledamöter att utgöra valberedning för en tid av ett (1) år, av vilka en utses som sammankallande
§ 21 Val av ombud och ersättare till riksstämman det år som Riksstämma äger rum
§ 22 Mötets avslutande

Efter mötet avnjuter vi en gemensam buffé i stora mässen på K1.
Anmäl dig till mötet via hemsidan senast 2019-02-28, https://goo.gl/forms/ztxyxWTb8IPdhZv63
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 2019-02-20, skicka till mailadress:
Möteshandlingarna kommer att publiceras på hemsidan en vecka innan mötet.

Dokument inför årsmöte
Kommer snart

Normalstadgar för förbund


Motionera mera!

Så här gör du din röst hörd
Som medlem i Svenska Blå Stjärnan har du rätt att lämna in ett – eller flera – förslag till styrelsen i Stockholmsförbundet. Ett sånt förslag kallas för motion. En motion ska alltid behandlas på årsmötet och dit är alla medlemmar välkomna!

Skillnad på förslag och motion
Under hela året kan du skicka in förslag till styrelsen på saker som du skulle vilja ändra på,
synpunkter eller annat. Men till årsmötet kallas ett sådant förslag för motion.
Så här skriver du en motion
– Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om
– Skriv vad ärendet handlar om
– Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsmötet ska ta
– Skriv under dokumentet med ditt namn
– Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen

Var med och påverka
Det finns regler för när man senast måste lämna in en motion. Om du vill vara säker på att den blir behandlad på nästa årsmöte måste du skriva den i god tid och lämna in den till styrelsen. Enligt stadgarna så ska en motion vara inlämnad till styrelsen senast 21 dagar innan årsmötet.

Exempel på hur en motion kan se ut
Till Stockholms läns förbunds årsmöte 13 februari 2020
Ang: Nya klubbjackor (inkl två bilagor)

Vi är många medlemmar som har djur och är aktiva med dessa på ett eller annat sätt. När man är iväg på djuraktiviteter, skulle det vara trevligt att samtidigt kunna göra reklam för vår fantastiska organisation. Jag tror att en så enkel sak som att ha en klubbjacka med Svenska Blå Stjärnans logga på sig, skulle göra stor skillnad, väcka folks nyfikenhet och på så sätt skapas möjligheter att informera fler om oss.

Jag föreslår
– att klubben köper in klubbjackor till alla medlemmar

UNDERSKRIFT
Namnförtydligande
ORT och DATUM
Bilagor
1. Offert svalare klubbjacka med logga
2. Offert varmare klubbjacka med logga