Förbund

Svenska 
Blå
 Stjärnans
 (SBS) förbund 
bedriver 
verksamhet
 på
 regional
 nivå
 med
 målen
 att
 engagera 
djurintresserade 
i 
föreningsverksamhet, att
 sprida 
kunskap
 om god
djurhållning, att
 delta 
i
 SBS
 uppgifter 
vid 
kriser 
i
 samhället 
samt att
 vara
 ett
 forum
 för
 samarbete 
mellan
 styrelser, 
funktionärer
 och
 medlemmar 
i 
avdelningarna
 och ungdomsavdelningar
 inom 
förbundets 
geografiska 
område.

I
 förbund 
där
 ungdomsavdelning
 saknas
 bedrivs
 ungdomsverksamheten
 i
 förbundets
 regi
 med 
målet att
 på
 sikt 
bilda
 ungdomsavdelning.
 Ungdomarna
 skall
 ha
 reellt
 inflytande 
över
 verksamheten.
 Målet med 
ungdomsverksamheten
 är att
 lära
 barn
 och 
ungdomar 
hur
 man 
hanterar
 och
 sköter
 djur
 på 
bästa
 sätt 
samt
 att
 engagera dem 
i demokratiskt  föreningsarbete.

Verksamheten 
skall
 bedrivas 
i
 enlighet
 med
 SBS
 centrala stadgar,
 policyer,
 bestämmelser, styrdokument,
 förbundets 
stadgar
 samt
 beslut
fattade
 av
 förbundets 
årsmöte.