Vårt uppdrag

Svenska Blå Stjärnan är en idéburen, ideell organisation som utbildar våra medlemmar för att de ska kunna hjälpa till vid större utbrott av djursmitta eller annat krisläge inom djurområdet i landet. Det är ett uppdrag som vi får från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Jordbruksverket och länsstyrelserna. Utbildningarna är kostnadsfria och du kan delta i uppdragsutbildningarna från och med det år du fyller 16 år.

En överenskommelse tecknas med organisationen (efter avslutad Grundkurs 1) att stå till samhällets förfogande vid kriser. Ersättning utgår i form av fria resor till och från kursplatsen samt fri kost och logi under kursen. Dagpenning erhålls för förlorad arbetsinkomst med 90 % av sjukpenninggrundande inkomst delat med 365, om kursen är tre dagar eller längre. Är kursen kortare utgår dagersättning. Är du studerande får du för närvarande 130 kr/dag. Mer information om ersättning finner du här. Utbetalningen sker i regel den 25 varje månad efter det att du har gått kurs. Under kursen är du försäkrad.

valla 900x300


Frivilliga försvarsorganisationer (FFO) och Frivilliga resursgrupper (FRG)

De frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) är viktiga förstärkningsresurser för aktörer inom krisberedskap och civilt försvar. När kriser och större olyckor inträffar kan det visa sig att ordinarie planerade resurser inte räcker till. Genom att förmedla kunskap och kompetens stärker de samhällets förmåga att klara svåra samhällsstörningar. Svenska Blå Stjärnan är en del av FFO.

Frivilliga resursgrupper är ett avtalsbaserat koncept för att samla frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. FRG regleras inte i någon lag eller förordning och varje kommun avgör själv om den vill inrätta en FRG.

FRGs uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov kallas in av kommunen vid en kris.

Civilförsvarsförbundet utbildar i FRG. På Civilförsvarsförbundets hemsida kan du läsa mer om vilka befattningar och utbildningar det finns inom FRG-konceptet.