Vad gör Svenska Blå Stjärnan vid en kris?

Vi är en idéburen, ideell organisation som utbildar våra medlemmar för att de ska kunna hjälpa till vid större utbrott av djursmitta eller annat krisläge inom djurområdet i landet. Det här är ett uppdrag som vi får från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Jordbruksverket och länsstyrelserna.

Våra medlemmar kallas Blå Stjärnor och är bland annat utbildade i djurhantering, djurskötsel och smittskydd. De kan assistera veterinärer vid provtagning, smittspårning och sanering samt även utföra daglig djurskötsel ute på landets gårdar. Ytterligare uppgifter kan bland annat vara att arbeta i stab med planering och kontakter med lantbrukare.

Exempel på händelser där våra medlemmar har hjälpt till:

Stormen Gudrun år 2005

Stormen Gudrun drog fram över södra Sverige och fällde omkring 200 miljoner träd som föll i skogar men även över vägar och kraftledningar. 415 000 hushåll blev strömlösa och efter fyra dygn var 100 000 hushåll fortfarande utan ström. Svenska Blå Stjärnan tog hand om mjölkkorna när lantbrukarna behövde arbeta med att röja nedfallna träd.

Blåtunga år 2008–2010

Blåtunga är en allvarlig virusinfektion som drabbar idisslare, exempelvis kor, får och getter. Sjukdomen sprids via svidknott som suger blod. Djur som smittas kan få allt ifrån lättare symptom och allvarligare sjukdomar, till att dö – andra blir inte sjuka alls.

2008 fick vi in smittan i Sverige. För att hantera situationen vaccinerades idisslare i området som drabbades. Under 2008–2009 användes omkring 2,7 miljoner vaccinationsdoser. Svenska Blå Stjärnan var med under hela perioden och hade i snitt 30 medlemmar ute i fält per vecka. Totalt deltog cirka 300 medlemmar under de tre år som smittan fanns i Sverige.

Salmonella i foder år 2013

Våren 2013 visade rutinprovtagningar att det fanns salmonella i en svensk foderfabrik. Över 150 gårdar i hela Sverige hade fått leveranser från fabriken och behövde undersökas för att se om de hade smittats. Våra medlemmar var ute och assisterade veterinärer vid provtagningar.

Mjältbrand år 2016

Mjältbrand, även kallad antrax, är en sporbildande bakterie som kan smitta däggdjur. Sporerna är mycket motståndskraftiga och kan överleva i jord över 50 år. Fall bland människor är extremt sällsynta i Sverige – i modern tid har endast en person insjuknat och avlidit (år 1965).

Fram till 40-talet var det relativt vanligt med sjukdomsfall hos idisslare i Sverige. Vi har även haft fall under senare tid – 2008, 2011, 2013 och 2016. Vid det senaste tillfället dog flertalet kor på några gårdar kring Omberg i Östergötland på grund av mjältbrand. Blå Stjärnor hjälpte veterinärer att vaccinera cirka 4 500 djur för att förhindra spridning av smittan.

Fågelinfluensa år 2016 och 2017

Fågelinfluensa är en av de allvarligaste sjukdomarna som finns hos fjäderfä. Den kan ge plötsliga sjukdomsutbrott med hög dödlighet hos fåglar. Det har även hänt att andra djur har smittats utomlands, bland annat gris, katt och människa. Ett EU-direktiv reglerar hur man gör vid en smitta. Exempelvis får man inte vaccinera mot fågelinfluensa.

I november 2016 drabbades en värphönsgård i Skåne. För att sjukdomen inte skulle spridas bestämde man att alla fjäderfän på gården skulle avlivas. Närmare 200 000 fåglar – totalt 340 ton – behövde samlas in för destruktion, något som Blå Stjärnor hjälpte till med. Ett år senare drabbades en gård i Nyköping och Blå Stjärnor hjälpte till med saneringen.

Övningar

Svenska Blå Stjärnan deltar också i övningar som olika myndigheter genomför.

Exempel på arbetsuppgifter som utbildade Blå Stjärnor kan utföra:

• Fältarbete för att assistera veterinärer
• Vaccinering
• Journalföring
• Hantera djur vid provtagning
• Sanering
• Hantering vid avlivning
• Flytt av djur
• Arbete på stab
• Transport av prover till laboratorium
• Avspärrning
• Hjälp med information till djurägare
• Assistera vid inventering av djur och liknande
• Sanering av oljeskadat vilt