Starta en styrelse

Att starta en styrelse

Kontaktperson från Centralstyrelsen
SBS centralstyrelse har utsett en kontaktperson för varje förbund i landet i syfte att stötta förbunden och vara en länk mellan förbunden och Centralstyrelsen. Kontaktpersonen kan även hjälpa till med kunskap och motivation till att starta upp förbund som varit vilande. För att ta reda på vem som är ditt förbunds kontaktperson kontaktar du SBS kansli.

Interimsstyrelse
Bor ni i ett vilande eller ett nedlagt förbund och vill starta upp, börjar ni med att starta en interimsstyrelse.
Samla alla intresserade till ett första möte, SBS kansli kan hjälpa till med utskick till alla medlemmar i ert förbund –
på mötet bilda ni en provisorisk styrelse (interimsstyrelse).
Interimsstyrelsens uppgift är att förbereda inför det första årsmötet som ska hållas senast den 31 mars varje år. Interimsstyrelsen får självklart ordna medlemsaktviteter och rekryteringsdagar under tiden de verkar.

Årsmöte
4 veckor innan årsmötet, se stadgan, ska en kallelse skickas till samtliga medlemmar i förbundet, bifoga gärna interimsstyrelsens förslag på fördelning av styrelseposter, verksamhetsplan samt förslag på budget.
Dagordning till årsmötet finns i SBS stadgar.
Innan årsmötet bör interimsstyrelsen ha:

 • Satt sig in i föreningens stadgar och vara väl införstådda med hur årsmötet ska genomföras.
 • Ha ett förslag till verksamhetsplan att visa årsmötet
 • Ha ett förslag till budget att visa årsmötet
 • Ha förslag på kandidater till posterna som; ordförande, ledamöter, revisorer samt valberedning, utbildningsansvarig, kassör, medlemsansvarig. Posterna utses sedan på ett första styrelsesammanträde så kallat konstituerande möte.

Nystartad styrelse
Nu har ni valt en styrelse och startat upp ert förbund igen, då är det dags att se över följande saker;

 • Skicka in justerat protokoll till SBS kansli
 • Om förbundet har varit vilande finns det ofta ett organisationsnummer samt ett bankkonto, kontakta kansliet för att ta reda på detta. Vid ett nedlagt förbund behöver den nystartade styrelsen skaffa ett organisationsnummer hos skatteverket samt öppna ett bankkonto.
 • Förbundets ekonomi påverkas bland annat av hur många medlemmar förbundet har, då viss del av medlemsavgiften går direkt till förbunden. Beroende av hur mycket och vilken sorts verksamhet ni anordnar kan ni även få verksamhetsbidrag från SBS centralt. Har förbundet varit aktivt förut kan det även hända att det finns medel kvar på bankkontot.
 • Kolla upp möjligheterna att gå en styrelseutbildning hos Studiefrämjandet, detta är bra även om man redan är en van styrelsearbetare då det är en chans att lära känna sin nya styrelse.
 • Tips! Ladda ner denna blankett för att få en tydlig överblick på funktionerna Funktioner styrelser

Tips till den nystartade styrelsen

 • Ta kontakt med andra förbund för att få tips och idéer på aktiviteter
 • Rekrytera fler medlemmar genom att stå på t.ex. mässor, marknader etc, material till detta kan beställas gratis från SBS hemsida.
 • Tänk enkelt, det behöver inte var avancerat eller svårt att sitta i en styrelse eller ordna aktiviteter.
 • Skapa ett bra kontaktnät med medlemmarna så att styrelsen inte behöver ordna alla aktiviteter. SBS har centralt ett register över alla funktionärer, ledare och ungdomsledare som utbildats via organisationen.

Lycka till!