En anpassningsbar organisation

Nedrustningen av försvaret och det minskande antalet lantbruk förändrade förutsättningarna för Svenska Blå Stjärnans verksamhet. Den så kallade Blockorganisationen, en plan för hur livsmedelssäkerheten i landet skulle säkras i händelse av krig, försvann 1994 och därmed krigsplaceringen för avtalsbundna Stjärnor. Istället placerades Stjärnorna i läns- eller kommunvis uppdelade djurskötargrupper och stod till Länsarbetsnämndens förfogande.

Att försvaret dragits ner innebär också minskade resurser till det civila samhället vid kriser och katastrofer. Allt fler Frivilliga Försvarsorganisationer inriktar sig mot civila uppgifter. Så också Svenska Blå Stjärnan som numera är civila. Ett register har byggts upp i organisationen och istället för att teckna avtal med Länsarbetsnämnden tecknar sedan 2001 djurskötarna en överenskommelse med Svenska Blå Stjärnan. I händelse av krissituation, djursmitta eller annan ordinär händelse kommer Stjärnorna får rycka ut där det finns behov av just deras kunskaper.

De fredstida uppgifterna består bland annat i att vid behov hjälpa SSM, Strålskyddsmyndigheten med provtagning på gräs vid lätta radioaktiva nedfall, att hjälpa till med provtagning vid epizootier (smittsamma djursjukdomar) och att hjälpa till med evakuering av djur vid katastrofer. I de uppdragen blir stjärnor utkallade via Jordbruksverket och länsstyrelser.

Stjärnornas kompetens

Ett större utbrott får följder för livsmedelsförsörjningen lång tid framöver. I England led man länge av sviterna efter mul-och klövsjukeutbrottet 2001.

Svenska Blå Stjärnans roll är att bistå Jordbruksverket med utbildade stjärnor som kan bemanna de Operativa Ledningscentralerna (OLC). Stjärnorna är utbildade i djurhantering, djurskötsel, smittskydd och villkorad läkemedelshantering. På gårdarna kan de assistera veterinärer vid provtagning och fasthållning av djur samt journalföring. Vissa är även utbildade i krishantering för att kunna ta hand om lantbrukaren med familj.

På den Operativa Ledningscentralen kan stjärnor ta emot samtal från allmänheten, sköta handlingar och registrering, informera djurägare samt dela ut hygien- informationspaket.

Kurser för djurintresserade i alla åldrar

Djurintresset är stort i Sverige och djurintresserade vill gärna förkovra sig. Svenska Blå Stjärnan har de senaste åren breddat sin verksamheten till att även innehålla kurser om sällskapsdjur och hästar för att kunna erbjuda medlemmarna vad de efterfrågat.

Vi har i vårt moderna samhälle kommit långt bort ifrån den naturliga kontakten med djur. Människor vill ha djur i sin närhet och skaffar ett sällskapsdjur utan att veta hur de ska sköta om det. Detta leder i vissa fall till ett djurskyddsärende som tar på samhällets resurser. Svenska Blå Stjärnan ser som en viktig uppgift att utbilda djurägare i god djurhållning och djurskötsel och förhoppningsvis leder detta till mindre lidande för djuren och minskade kostnader för samhället.

Ungdomsverksamhet

Kravet att ha nått vuxen ålder för att få delta i Svenska Blå Stjärnans kurser gjorde att många yngre flickor kände sig djupt besvikna. 1956 beslöts att en ungdomskår skulle bildas och den kom snabbt igång med en lavinartad tillströmning. Flickor från 12 år kunde delta i kurser i allmän djurvård, hundvård och hundsjukvård, hästvård och hästsjukvård med mera.

I mitten av 70-talet beslöt staten att satsa på ökad demokrati för ungdomar. Statens Ungdomsråd bildades och bidrag utgick till organisationer där ungdomar hade reellt inflytande över verksamheten. Runt om i landet startade Svenska Blå Stjärnan ungdomsavdelningar och 1979 bildades Riksungdomsförbundet. Ungdomsverksamheten blomstrade hela 80-talet och som mest fanns ett 80-tal aktiva ungdomsavdelningar.

Under 90-talet minskade intresset för föreningslivet och ett stort antal ungdomsavdelningar lades ner. Det var svårt att få ledare att engagera sig och på många håll hade man problem att finna lokaler där man fick ta med sig djur. I och med detta sjönk medlemsantalet och Riksungdomsförbundet miste de statliga bidragen. De senaste åren har Svenska Blå Stjärnan finansierat den centrala ungdomsverksamheten.

1 januari 2004 slogs Riksungdomsförbundet ihop med Svenska Blå Stjärnan. Ungdomsverksamheten fortsatte som förut men nu i en gemensam organisation. Efterfrågan på verksamhet där barn och ungdomar får möjlighet att träffa djur är stor. Flera undersökningar visar att ungdomar mår bra av att umgås med djur men det ökade antalet djurallergiker och minskade kontakten med lantbruket gör att färre barn får möjlighet att tillbringa tid tillsammans med djur. Svenska Blå Stjärnan har en mycket uppskattad verksamhet där barn och ungdomar får att lära sig sköta och förstå djur.

På Riksstämman 2007 beslutades att en separat ungdomsorganisation återigen skulle startas och från och med Ungdomstinget 2009 är ungdomarna fullt organiserade i egen demokratisk förening.

Fakta

Svenska Blå Stjärnan har ca 6 000 medlemmar. Av dessa har 2 300 överenskommelse att ställa upp för samhället vid utbrott av smittsam djursjukdom eller annan händelse av allvarlig karaktär. Vi har över 1 600 medlemmar mellan 7-25 år som är organiserade i en egen ungdomsavdelning.

Varje år genomförs drygt 30 kurser med nära 500 deltagare där stjärnor utbildas för att kunna ställa upp och arbeta om det skulle bli smittsam djursjukdom eller annan kris i samhället.

Svenska Blå Stjärnan är en mötesplats för djurintresserade i alla åldrar. Ute i förbunden sker ”vanlig” föreningsverksamhet med bland annat kaninhoppning, agility, lydnadskurser för hund, körkurser för häst, ridning och djurskolor. Vi anordnar även kurser i djurskötsel för vuxna samt barn- och ungdomsläger.